Tuesday, July 31, 2018

HAK-Hetan Suporta Husi Doadór Nasionál no Internasionál

No comments :

Asosiasaun HAK, NGO Nasionál ne’ebé estabelese iha nasaun Timor-Leste. Asosiasaun HAK nia servisu hetan apoiu finanseru husi doadór Internasionál sira desde tinan 1996, no mós Fundus Sosiedade Sivíl husi Governu Timor-Leste nian komesa husi tinan 2002. 

Atu halo serbisu HAK nian susesu liu tan hodi ba to’o vizaun HAK nian, ami mós hetan voluntáriu Internasionál no Nasionál sira ne’ebé fó sira nia-an hodi hakarak servisu hamutuk ho Asosiasaun HAK dezde insísiu to’o mai 2016. 


Sira hamutuk, ho Asosiasaun HAK hodi bele tulun fó kontribuisaun boot teb-tebes implementasaun programa HAK nian iha setór Edukasaun, Bee Moos, Agrikultura, Justisa, Sa
úde, no mós Istória Pasadu (kazu labarik lakon forsadu no Kazu Jugun Ianfu ne’ebé akontese iha Segundu Guerra Mundiál). 


Suporta husi Parseiro Nasionál no Internasionál :

Nu
Doadór
Remata ona/Kontinua Ativu
Tinan Hahu/Remata
1
CAFOD   
Remata  ona

2
HIVOS
Remata ona

3
TROCAIRE
Remata ona

4
JICA
Remata ona

5
GIZ
Remata ona

6
ICO
Remata ona

7
PROACIS
Remata ona

8
SIDAC Portugal
Remata ona

9
Finlandia
Remata ona

10

Remata ona

11
Caritas Australia
Remata ona

12
US Embasy
Remata ona

13
Oxfam
Remata ona

14
Kontinua Ativu

15
ICRC
Remata ona

16
Kontinua Ativu

17

Kontinua Ativu

18
Kontinua Ativu

19
Kontinua Ativu

20
Kontinua Ativu

No comments :

Post a Comment