Friday, January 25, 2019

HAK Sujere (MEJD) Aumenta Orsamentu Ba Merenda Eskolár

No comments :


Asosiasaun Direitus Umanus (HAK) husu ba Ministériu Edukasaun, Joventude no Desportu (MEJD) no Parlamentu Nasional atu aumenta orsamentu hodi hadia kualidade merenda eskolár nian.

Diretor HAK, Manuel Monteiro hateten menu merenda eskolár durante ne’e laiha kualidade inklui fasilidade ba merenda eskolár nian mos la sufsiente iha eksola sira.

Diretór HAK, Manuel Monteiro hateten menu merenda eskolár durante ne’e laiha kualidade inklui fasilidade ba merenda eskolár nian mos la sufsiente iha eskola sira.

“Ami husu governu no Parlamentu Nasional atu aumenta orsamentu ba programa merenda eskolar tanba ita sei iha problema lubuk ida mak sei afeta ba ita nia eskola liu-liu merenda eskolár nian,” nia sujere, bainhira halo lansamentu ba relatoriu auditoriu social ba implementasaun programa merenda eskolár, iha Dili.


Alende ne’e, nia dehan dapur inklui bikan, kanuru, tasu, sanan mos laiha no hahan ne’ebe labarik sira konsumu iha merenda eskolar durante ne’e laiha kualidade no menu laiha mudansas husi loron ba loron.

Tuir nia, estadu iha kompromisiu atu melhora diak liu tan status malnutrisaun iha Timor-Leste liu husi implementasaun programa merenda eskolár iha eskola ensino baziku sira.

Portantu programa auditória sociál ne’ebe sira halo ne’e foin ba dala uluk nian ne’ebe halo uluk iha munisipiu Aileu no Dili kona ba implementasaun programa merenda eskolár, oinsa maka governu bele tau matan no hadia polítika kona ba ida ne’e.

Nia hateten, sira halo auditória sociál ba programa ne’e iha eskola sanulu, eskola bazika filial 5 iha munisipiu Aileu no lima seluk iha Dili.

Iha parte seluk Diretór Nasional Aksaun Sociál no Merenda Eskolár (DNASME), Belchior M. Barros reforsa katak levantamentu auditória sosiál ne’ebé mak HAK halo ne’e iha eskola sanulu kompostu husi munisipiu rua.

“Liu husi rekomendasaun ne’ebe iha, oinsa maka ministeriu bele haree no asegura implementasaun programa merenda eskolár iha tinan oin mai,” nia hateten. 
Bazeia rekomendasaun ne’ebe iha, nia dehan kuaze eskola hotu-hotu ho kondiasaun ne’ebe mak seidauk kompletu.Publika iha: 18 Dezembro 2018
Autor: Estevão Nuno, TDWFontes : www.thediliweekly.com/

No comments :

Post a Comment