Tuesday, July 31, 2018

Programa HAK Ni'an

No comments :


Intorodusaun, HAK nu’udar Organizasaun Naun Governamentál ne’ebé ejisti dezde okupasaun Militár Indonézia iha Timor-Leste, serbisu iha área Direitus Umanus no Justisa.

Iha tempu agora nafatin hala’o nia kna’ar hodi promove no proteje valores direitus umanus iha Timor-Leste, liu husi Advokásia no monitórizasaun ba situasaun Direitus Umanus ne’ebé akontese. 

Monitórizasaun ne’ebé HAK hala’o limita de'it ba Munisípiu neen (6) mak hanesan Ainaro, Aileu, Baucau, Viqueque, Dili, no Ermera , Munisípiu sira ne’ebé kor matak). 
Monitórizasaun hala’o ba servisu instituisaun Estadu ni'an sira, hodi garante katak instituisaun sira ne’e, hala’o duni sira nia obrigasaun tuir lei sira ne’ebé ejisti iha Timor-Leste, hodi respeitu, proteje, no hakonu ema hotu nia direitu. 

Programa HAK nian ne'ebé maka agora se'e nafatin ativa iha servisu Monitórizasaun iha munisípiu neen (6), mak hanesan asuntu tuir mai ne'e : Agrikultura, Bee Moos,  Direitu ba Rai, Edukasaun,  Justisa, Saúde,  no Krimi Pasadu.

No comments :

Post a Comment